Kerken 010 ANBI

Deze website verzamelt ANBI gegevens van diverse kerken en kerkelijke instellingen in Rotterdam en omgeving. Hieronder treft u ze aan in alfabetische volgorde.

Classis Rotterdam

Contact

Naam ANBI: Classis Rotterdam I en II
Telefoonnummer 0180 – 512856
RSIN/Fiscaal nummer: volgt
Website adres: anbi.kerken010.nl
E-mail: [email protected]
Adres: Weegbree 85
Postcode: 2923 GK
Plaats: Krimpen aan den IJssel

De Classis Rotterdan I en II is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten.  In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1 gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.

De Classis Rotterdam I en II is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Rotterdam I en II.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. In ordinantie 4, artikel, 14 lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven: “De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden.”

Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt jaarlijks uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. In ordinantie 4, artikel 16, lid 5 is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald: “Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken.”

Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als ten minste de helft van het voor het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.

De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel 11, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is:

“de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten.”

Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag van €1500 als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten.

In ordinantie 11, artikel 14, lid 1 van kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken ten aanzien van de financiën van de classicale vergadering alleen dan van toepassing is wanneer de classis andere inkomsten en uitgaven heeft dan die in verband met vergader- en administratiekosten.

Doelstelling en missie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Activiteiten

In ordinantie 4, artikel 15, lid 1 is bepaald dat de classicale vergadering o.a. tot taak heeft:

het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen

het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten

het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar

het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden

het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis

De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen, stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Financiën

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuïteit: de classicale vergadering komt 3 à 4 maal per jaar bij elkaar, haar breed moderamen vergadert 4 tot 6 maal per jaar, de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers komen eveneens 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar. Eventuele classicale commissies ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt.

In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

CLASSIS Rotterdam I

BATEN            begroting rekening rekening -1
  2016 2015 2014
Bijdrage algemene middelen 1.500 1.500 1.500
TOTAAL (a) 1.500 1.500 1.500
 
LASTEN
Vergaderkosten classicale vergadering 550 550 461
Vergaderkosten breed moderamen CV 350 350 165
Kosten werkgemeenschappen 375 375 200
Kosten classicale commissies 125 125 20
Stedelijke activiteiten 200 200 1.125
Onvoorzien 50 50 50
TOTAAL (b) 1.650 1.650 2.021
RESULTAAT (a-b) – 300 – 300 – 521

 

CLASSIS Rotterdam II

BATEN            begroting rekening rekening -1
  2016 2015 2014
Bijdrage algemene middelen 1.500 1.500 1.500
TOTAAL (a) 1.500 1.500 1.500
 
LASTEN
Vergaderkosten classicale vergadering 550 550 448,55
Vergaderkosten breed moderamen CV 350 350 168,60
Kosten werkgemeenschappen 375 375 183,22
Kosten classicale commissies 125 125 19,50
Stedelijke activiteiten 200 200 1.125,00
Onvoorzien 50 50 50,00
TOTAAL (b) 1.650 1.650 1.944,87
RESULTAAT (a-b) – 300 – 300 – 494,87

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Kerkgenootschappen ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.

In de regel zijn de inkomsten van de classis bedoeld ter bestrijding van de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten die voortvloeien uit de kerkordelijk geformuleerde taak van de classicale vergadering en het in het verlengde hiervan door haarzelf vastgestelde beleidsplan.

De lasten van de classis beperken zich in de regel tot vergader- en administratiekosten.

Beloningsbeleid

In de regel zijn aan de classis geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen. De beloning van predikanten die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De beloning van overige medewerkers die in een voorkomend geval rechtspositioneel in loondienst zijn van de classis, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum

De Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum bestaat uit vier wijkgemeenten

  1. De Prinsekerk
  2. Maaskant Open Grenzen
  3. Laurenspastoraat
  4. De Samaritaan

Daarnaast bestaan er vier bijzondere vormen van kerkenwerk, te weten de Pauluskerk, de Stichting Talent Present, wijkhuis de Bron en het missionair project Noorderlicht.

De hervormde gemeente zet zich op verschillende manieren actief in voor de oecumene, zoals binnen het Oecumenisch Laurensberaad, het Convent van Kerken en in het Platform Levensbeschouwing en Religie. Daarnaast neemt men vanuit de wijkgemeenten deel aan plaatselijk religieus overleg.

De gemeente is een Hervormde geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de kerkorde van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters tezamen.

De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Diakenen tezamen.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, gemeenten en andere onderdelen van onze kerk.

Contact

De Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum is als volgt te bereiken.

Adres: Hang 10 – 3011 GG Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10 4130 900 (maandag t/m donderdag)

Mail: [email protected]

Website: anbi.kerken010.nl

Ons RSIN nummer is 002536778

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum ligt bij de Algemene kerkenraad (AK) en wordt gevormd door afgevaardigden van de vier wijkgemeenten. Volgens onze plaatselijke regeling telt de algemene kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het College van kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit 5 leden, één uit elke wijkgemeente en een voorzitter. Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Hiervoor bestaat een College van diakenen.

Zowel de AK als het CvK staan m.b.t. de vermogensrechtelijke aangelegenheden onder toezicht van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB).

Doelstelling en missie

Voor God, voor elkaar, voor de stad.

God met mensen … dat verhaal gaat al duizenden jaren. Door Jezus is de wereldwijde kerk die Hem als Christus belijdt, daarop betrokken. In het spoor van Jezus Christus willen we hart voor de stad hebben en een plek bieden voor iedereen.

Wij willen dit verhaal voortdurend (op)nieuw beleven ter voeding van het geloof, zowel persoonlijk als in de gemeenschappen. De hervormde gemeente Rotterdam-Centrum komt van daaruit tot aandacht en zorg aan mensen, tot bezinning in ontmoeting met anderen en tot kritische dienstbaarheid aan de stadssamenleving.

Een voortdurende (her)bezinning op de missie is van essentiële betekenis voor de gemeenteontwikkeling en haar positie in de stad. In de christelijke gemeenschap gaat het om de openheid en de uitwisseling van hetgeen wij vinden dat van Godswege ons te verstaan wordt gegeven met de neven-schikkende kernvraag of en hoe wij openstaan voor de ontwikkelingen in de (stads)samenleving.

Beleidsplan

Het Beleidsplan is beschikbaar als pdf-bestand.

Activiteiten

Voor de verschillende activiteiten van onze gemeente verwijzen wij u naar de websites van onze wijkgemeenten en projecten

Financiën

Voor de financiering van activiteiten zijn wij afhankelijk van giften van onze leden en vrienden. Jaarlijks vragen wij middels de actie Kerkbalans om een bijdrage voor het werk in en vanuit onze gemeente.

Omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn, kunnen giften aan onze gemeente fiscaal aftrekbaar zijn. Ons fiscaal nummer (RSIN) is 002536778

Door middel van een staat van baten en lasten geven wij inzicht in de begroting van het lopende jaar en de rekeningen van de twee voorgaande jaren.

De voorgenomen bestedingen zijn inhoudelijk beschreven in ons Beleidsplan en financieel opgenomen in de Begroting . De verwachte bestedingen (de begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van onze gemeente vertoont een grote mate van continuïteit; de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Beloningsbeleid

De beloning van onze predikanten is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, is geregeld in de “Arbeids-voorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. Nadere informatie over de beloningen zijn te vinden in de Regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Pauluskerk Rotterdam

De activiteiten van de Pauluskerk zijn ondergebracht in een aparte stichting. De betreffende anbi-gegevens staan op de site van de Pauluskerk.

Rotterdam Noordrand

De Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand omvat de Rotterdamse stadswijken Schiebroek, Hillegersberg/Terbregge, Ommoord en Zevenkamp. De anbi-gegevens publiceert zij op haar eigen website, zowel voor de kerkelijke gemeente als voor de diakonie.