Bron van ons geloof is het evangelie dat via de woorden van de Bijbel tot ons spreekt in viering en ontmoeting.

Wijkgemeente Credo: een hoopvolle gemeenschap!
Onze gemeenschap leeft vanuit de hoop. Zichtbaar geworden in Gods liefde voor deze wereld. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop.

Vanuit die hoop komen wij ’s zondags samen in de Credokerk: een plek waar mensen elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en waar ieder mens welkom is. Waar gezocht wordt naar de betekenis die God in het eigen leven heeft én gezocht wordt naar sporen van God in deze hectische wereld. Waar allerlei activiteiten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Vanuit die hoop willen we als kerk bouwen aan een leefbare buurt en in het verlengde daarvan aan een wereld die voor iederéén leefbaar is.

De Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen is de thuisbasis van een geloofsgemeenschap rond Jezus Christus, die op elkaar betrokken is. Wij willen graag blijven leren van de Bijbel en van elkaar. Wij willen gastvrij en dienstbaar in de wijk Lombardijen betrokken zijn. Wij geloven dat Gods liefde, die we hebben leren kennen in Jezus, alles verandert: onszelf, hoe we met elkaar omgaan in kerk en samenleving, de hele werkelijkheid van onze ziel tot heel de schepping.

ICF Rotterdam-Noord is een jonge interculturele kerk vlak bij het centrum van Rotterdam. Iedere zondag komen we samen; we zingen, bidden, lezen uit de bijbel en delen ons eten. Je bent welkom, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft.

ICF-Noord is een kerk ‘van alle volken, voor alle volken’. We worden er blij van als het in onze kerk net zo veelkleurig is als op een drukke zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam. Met zoveel verscheidenheid in onze kerk is er één die ons bindt: Jezus Christus.

ICF-Noord is niet alleen kerk op zondag. We eten graag bij elkaar of in het park, we ontmoeten elkaar in ICF-Groups, helpen elkaar waar we kunnen en proberen een positieve bijdrage te leveren aan de stad. Dat laatste doen we samen met andere kerken in het platform Rotterdam Dorst.

Bezoekadres: Feisserkapel, Proveniersstraat 52B, 3033 CL Rotterdam

Postadres: Zaagmolenstraat 55b, 3036 HD

Website: https://www.icfrotterdamnoord.nl

Voorganger: Fred Kappinga fred@icfrotterdamnoord.nl 06-21212726

Samenkomsten: tweetalig (NL/ENG) iedere zondag om 13 uur in de Feisserkapel

Introductie

De Alexanderkerk is een christelijke gemeente verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Je kunt de kerk vinden aan de Springerstraat 340 in Rotterdam-Alexanderpolder. Het markante puntdak en de prachtige glas-in-lood-wand zijn publiekstrekkers. We komen graag samen in dit gebouw.

Wat wij belangrijk vinden als kern van gemeente-zijn: vanuit de liefde van God voor alle mensen, volgen wij Jezus Christus in gastvrijheid, ontmoeting, ruimte, respect, vergeving en omzien-naar-elkaar. Ieder mens is van waarde in onze ogen, ongeacht kleur, achtergrond, geaardheid, sociale positie en leeftijd. Met vreugde en plezier willen we  het geschenk van leven uit de Hand van God delen in en buiten de kerk. Graag willen we van betekenis zijn voor de wijk waar we wonen, leven en kerken.

Kerkdiensten

Iedere zondag om 9.30 uur tot ongeveer 10.40 uur komt de gemeente bijeen in de kerkzaal. Daarna is er ontmoeting in de grote zaal voor koffie, thee en gesprek.

Zo’n 30 zondagen per jaar gaat onze eigen predikant, ds Robert-Jan van Amstel (foto) voor in de kerk.

We hebben twee vaste organisten: Matthijs Breukhoven en Matthijs van der Wilt. Allebei zijn ze geschoold op het conservatorium met o.a. kerkmuziek.  De kerkdiensten worden met beeld en geluid uitgezonden via Kerkomroep. Zoek op Alexanderkerk en je ziet een overzicht.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor de allerkleinsten in een veilige ruimte met speelgoed.

De kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen met de Kinderkerk.

Eens in de zoveel tijd worden parallelle jongerendiensten gehouden voor jongeren van 12 jaar tot ongeveer 30. De reguliere kerkdienst is niet altijd even aantrekkelijk voor hen, daarom willen graag (ook) op een andere manier God dienen en zoeken.

Activiteiten

Er zijn legio activiteiten, klik hier voor de agenda. Er zijn Bijbelkringen, gespreksavonden, activiteiten buiten de deur, diaconale betrokkenheid, contacten met scholen en andere kerken en religieuze gemeenschappen. We zoeken naar nieuwe inspiratie om publiek te vinden om zo interesse te wekken in wat ons beweegt als christen.

Contact?

Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam

Website: www.alexanderkerk.com

Facebook: www.facebook.com/AlexanderkerkRotterdam

Predikant: ds Robert-Jan van Amstel, e-mail: predikant@alexanderkerk.com

Secretaris van de kerkenraad: mw. Petra de Jong,e-mail: scriba@alexanderkerk.com

 

Weet je welkom!

Wie zijn wij?

De PKN wijkgemeente van Open Hof (Rotterdam-Ommoord) wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en dan met name het Evangelie centraal. Jezus is onze inspiratiebron om met elkaar te werken aan het plan dat God met ons heeft. Wij willen een werkplaats zijn voor geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving. Veelkleurigheid in geloven waarderen we als een teken van Gods grootheid. We willen vanuit ons geloof een houding van vrede, liefdevolle betrokkenheid en hoop uitstralen, zowel in onze eigen wijkgemeente als in de omringende wijk. Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

Naast de samenkomsten op de zondagmorgen is er ook door de week heen veel te doen in Open Hof. Daarbij werken de katholieken en protestanten die het kerkgebouw delen vaak samen. Zo is er iedere twee weken een bazaar, is iedere morgen van dinsdag t/m donderdag het kerkgebouw open om gewoon binnen te lopen, en wordt er door allerlei organisaties gebruik gemaakt van de zalen van Open Hof. Ook op die manier vieren we onze veelkleurigheid en willen volop deel zijn van de wijk Ommoord. Meer informatie over activiteiten vind u op de website en Facebook.

Waar vind u ons?

Kerkgebouw Open Hof, Hesseplaats 441

Eenvoudig bereikbaar met de metro (station Hesseplaats), goede gratis parkeergelegenheid

Meer informatie en contactgegevens: http://www.openhof-ommoord.nl/contact/.

Vieringen

Samenkomsten van de gemeente op zondagen beginnen in de regel om 9.30u. Enkele keren per jaar zijn er gezamenlijke vieringen met de parochie met wie we het kerkgebouw delen, de viering begint van om 10.15u. Bij de vieringen is er opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar), en kinderdienst voor kinderen van 4-12 jaar. Muziek speelt in de vieringen een belangrijke rol, in de verkondiging worden de Bijbelse verhalen in verbinding gebracht met de huidige tijd en het dagelijks leven. Naast de ochtendvieringen zijn er met regelmaat bijzondere vieringen om 19.00u in de avond. Het overzicht van vieringen vind u hier.

Voorgangers

Ds. Fulco J. Timmers is sinds februari 2016 als predikant verbonden aan de wijkgemeente. In samenwerking met de wijkgemeente Ontmoetingskerk (Rotterdam-Zevenkamp) besteed hij een belangrijk deel van zijn tijd aan het leggen van contacten met gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Hij is sinds september 2011 predikant. Daarvoor werkte hij o.a. als projectleider en business-consultant. Zijn opleiding tot predikant volgde hij aan de Universiteit Leiden, waar hij nu als buitenpromovendus werkt aan een promotie-onderzoek.

tel. 06 13531786, 010 737 16 39

mail: fjtimmers@openhof-ommoord.nl

https://www.facebook.com/fulco.timmers

Bijstand in het pastoraat

Ds. Jacob Korf

tel. 06-46017788

mail: jacobkorf@ziggo.nl

Over de Oranjekerk:

De Oranjekerk is niet alleen een markant punt in het Kleiwegkwartier die door haar spits van ver te herkennen is. De Oranjekerk is ook de plaats waar een actieve gemeenschap van  mensen bij elkaar komt om God én elkaar te ontmoeten. In onze diensten op zondagmorgen hebben jong en oud hun plek.
Ook in de week staat de kerk regelmatig open zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Op andere momenten zijn we in de kerk, of bij gemeenteleden thuis, met elkaar in gesprek.

Op onze website vindt u informatie over de diensten en activiteiten.

Predikant: ds. Dick Pranger
Aanvangstijden kerkdiensten: zondagochtend 9.45 uur

Wij zijn een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn we ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Het initiatief kreeg de veelzeggende naam Geloven in Spangen. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in Spangen maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en is verbonden met de landelijke missionaire organisatie IZB.

Aansluiten bij de wijk

Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen wij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Onderlinge relaties

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij weten ons geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken we graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Vieringen

Elke zondag komen we bij elkaar in Speeltuin het Westen (Spaanseweg 38, Rotterdam). Om 11.00 uur staan koffie/thee/fris klaar en ontmoeten we elkaar. Om 11.30 uur begint de dienst en na afloop eten we met elkaar, waarbij we allemaal iets meenemen. Van harte welkom!

Pastor: Nico van Splunter

Beeldbepalend voor Overschie is de Grote Kerk aan de Schie. De toren zie je al van ver. Bijna 1000 jaar geleden kwamen hier al mensen samen om stil te worden voor God. Nog steeds staat op deze plek een kerk. Iedere zondag houden we er een kerkdienst. Wij proberen daar een feest van te maken. Luisterend naar de oude, telkens toch weer verrassende Bijbelverhalen. Zingend liederen van geloof, hoop en liefde.

Het hart van ons geloof is het Evangelie van Jezus Christus. Rondom Hem vormen wij een gemeenschap van mensen die oog hebben voor elkaar en voor onze opdracht in de wereld.

Door de week zijn er in en vanuit de Grote Kerk activiteiten. Van Bijbelkring tot inzet bij de voedselbank, van cantorij tot een ‘kuier’ op zaterdagmorgen. Er wordt samen gegeten en er zijn gesprekskringen. Een dialooggroep praat met Moslims. Kortom vanuit de kern van het geloof zien we wijd.

Predikant:  ds. Marleen Blootens

Aanvangstijden reguliere diensten: Elke zondag 10.00 uur.  Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Ook is er  kindernevendienst en regelmatig jongerennevendienst.

De Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde bestaat uit twee secties, te weten de sectie Pelgrimskerk en de sectie Adriaen Janszkerk. In beide kerken zijn er op zondag diensten om 10.00 uur. In de Pelgrimskerk is er op de 2e zondag van de maand een middagdienst om 15.00 uur.

Sectie Adriaen Janszkerk: ds. Hans Schaap.

De gemeente van de Adriaen Janszkerk bestaat voor een groot deel uit niet meer zo jonge mensen. Er is echter wel een groeiende groep jongere mensen en kinderen die heel betrokken is bij jeugdwerk en naar aansluiting bij de wijk rondom de kerk. Er is elke zondag oppas voor de kleintjes en (m.u.v. de zomervakantie) een kinderprogramma voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Voor de jeugd vanaf 10 jaar is er één keer per maand een tienerprogramma tijdens de dienst.

In de Adriaen Janszkerk en in de Pelgrimskerk zul je je al snel thuis voelen als je op zoek bent naar een kerk waar de Bijbel serieus genomen wordt, maar ook de tijd waarin wij leven. In deze kerken gaat het veel over God, over Jezus en over wat het in de praktijk betekent om vandaag de dag te geloven en volgeling van Jezus Christus te zijn. Ook wie daar allemaal nog niet zo zeker van is, maar wel op zoek is, zal een warm welkom vinden en een plek om verder te komen met je vragen en je zoektocht.

De Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde bestaat uit twee secties, te weten de sectie Pelgrimskerk en de sectie Adriaen Janszkerk. In beide kerken zijn er op zondag diensten om 10.00 uur. In de Pelgrimskerk is er op de 2e zondag van de maand een middagdienst om 15.00 uur.

Sectie Pelgrimskerk: ds. Jos Slager

 

In de Pelgrimskerk is een grote groep jongere mensen en ook een groep oudere gemeenteleden. Er is elke zondag oppas en kinderdienst voor kinderen van de basisschool t/m groep 6. Daarnaast is er om de veertien dagen tienerdienst tijdens de kerkdienst. Elke 1e zondag van de maand blijven de kinderen van groep 4 t/m 6 de gehele dienst in de kerk. Soms wordt er een gezinsdienst gehouden dan is er alleen oppas voor de allerkleinsten.