Is Kerstmis een feest van vreugde vanwege de geboorte van Christus en is Pasen het feest van geloof vanwege de verrijzenis van Christus, dan kan je Pinksteren misschien het feest noemen van vuur en uitbundigheid vanwege de komst van de Heilige Geest. In verschillende kerken kun je dat zien aan de vuurrode gewaden voor dit feest.

Pinksteren is de voltooiing van Christus’ menswording en zending. In Christus neemt God stapsgewijs deel aan ons bestaan en krijgen wij deel aan Gods leven. Eerst schept God de mens en blaast hem tot leven. Daarna zendt God zijn Zoon en vervolgens zendt God zijn Heilige Geest over de mensen, opdat zij Gods kinderen worden. Bij Jezus is er geen onderscheid tussen land of volk, man of vrouw, geleerd of ongeletterd, iedereen kan door het geloof in Christus, Gods Geest ontvangen en Gods kind worden.

Op Pinksteren bewegen we ons van vrees naar durf; van verdriet naar vreugde; van twijfel naar overtuiging en van onbegrip naar inzicht. De Heilige Geest overwint in ons de angst, het verdriet, de twijfel en het onbegrip. De Heilige Geest is de Trooster, de Parakleet, de Voorspreker, de Helper. De Heilige Geest leert ons bidden van binnenuit. Door de Heilige Geest leren wij Gods wil verstaan, de tekenen van de tijd interpreteren, gaan we zien waar alles zich heen begeeft en hoe we met Gods hulp de gang van de wereld ten goede kunnen keren.

Pinksteren nodigt ons uit om geestelijke mensen te zijn; de Heilige Geest schenkt ons geestelijke gaven. De eerste gave is oprechte liefde voor God en de naaste. De Geest doet ons inzien dat Jezus de Zoon van God is en dat wij door Hem kinderen van God mogen worden. De Geest doet ons ontdekken dat dit leven niet ingeperkt is tussen geboorte en dood, niet opgesloten hoeft te blijven in de materie, maar dat God Zelf ons leven nu en in de toekomst is.

Willen we de Geest de ruimte geven, dan moeten we goed kijken of er barrières in ons leven zijn, in onze cultuur, in onze tijd, in onze levensstijl. En zijn er barrières in onze Kerk? Zijn er barrières in onze gemeenschappen waardoor de Geest bij ons onvoldoende de ruimte krijgt? Die vraag is een zelfonderzoek waard. Vragen wij de Heilige Geest dat hij ons helpt alle barrières te overwinnen, dat Hij ons raakt, ons moed en vertrouwen geeft, inzicht en wijsheid, geloof en hoop, maar bovenal liefde voor God en de naaste.

Plebaan Michel Hagen