De Remonstranten in Rotterdam kerken in de Remonstrantse Kerk (ook wel Arminiuskerk genoemd) aan het Museumpark 3, tegenover Museum Boijmans van Beuningen.

Het is een gezelschap van ca 6oo mensen met zeer uiteenlopende gedachten over geloven. De manier van geloven is vooral persoonlijk. Ook onderzoekend, in relatie met literatuur, kunst en andere godsdiensten, filosofisch, spiritueel, belevend, praktisch. En vooral gesprekken met anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente zijn waardevolle bronnen. Deze aspecten integreren remonstranten op een eigen wijze in hun lifestyle en ervaren dit als meerwaarde in hun dagelijks leven.

De Remonstranten zijn een geloofsgemeenschap, waar iedereen welkom is die zich niet aan bestaande geloofsbelijdenissen wil binden en in alle vrijheid de eigen geloofsopvatting zélf onder woorden wil brengen. De verbondenheid die Remonstranten met elkaar hebben is verwoord in de Beginselverklaring: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, die – geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan vrijheid en verdraagzaamheid – God wil eren en dienen.

Daarnaast heeft het Convent van remonstrantse predikanten in 2006 een belijdenis opgesteld, die geen andere bedoeling heeft dan “in voorzichtigheid en liefde de weg te wijzen en voor te lichten” (aldus het voorwoord van de belijdenis van 1621, aangehaald in 1940).

Openheid staat in onze geloofsgemeenschap centraal. Zo zijn alle kerkelijke plechtigheden (doop, huwelijk en avondmaal) toegankelijk voor iedereen, ongeacht of iemand lid of vriend is van ons kerkgenootschap.

In de kerkfolder vindt u alle informatie overzichtelijk bijeen.

In de Remonstrantse Gemeente Rotterdam gaan twee predikanten voor. Zij zijn pastor voor een deel van de stad en de regio.

Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen ‘waar geen helper is’. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving: Voor de Pauluskerk als Diaconaal Centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf. De Pauluskerk is open voor bezoekers zeven dagen per week van negen tot negen.

In de Pauluskerk worden ook kerkdiensten gehouden:

  • 1e zondag van de maand 10.30 uur: Ds. Dick Couvee
  • 2e zondag van de maand 10.30 uur: Stiltedienst olv Huub de Weerd
  • 4e zondag van de maand 10.30 uur: Gastpredikanten
  • iedere zondag om 16.30 uur: Avondgebed

Contactinformatie

Adres: Mauritsweg 20
Telefoon: 010 411 81 32
Mail: info@pauluskerkrotterdam.nl
Website www.pauluskerkrotterdam.nl

Kerkgebouwen

Pauluskerk Rotterdam

Pauluskerk Rotterdam

 

Maaskant/Open Grenzen

De gemeente Maaskant/Open Grenzen is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Maaskant/Open Grenzen is een open gemeenschap, dat wil zeggen: gericht op de wereld rondom. In de diensten is de liturgie eenvoudig en de taal verstaanbaar. Er is aandacht voor de relatie geloof, samenleving en cultuur. De zondagse diensten van Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk zijn gericht op ieder die verdieping van het bestaan en naar zin in het leven zoekt.

‘Open Grenzen’ staat voor de vrijzinnige wortels van de gemeente, waarin ruimte is voor kritische vragen, theologische twijfels en een niet-dogmatische manier van Christen zijn. Vrijzinnigen voelen zich verbonden met het christen humanisme in de geest van Erasmus.

‘Maaskant’ staat voor de wijkgemeente in Rotterdam Centrum, het stadsdeel noordelijk van de Maas.

Als u de digitale nieuwsbrief van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via mkog@kpnmail.nl.

Contactinformatie

Adres: Grotekerkplein 27, bezoekadres nr. 101

E-mailadres: mkog@kpnmail.nl

Website: www.kerkenindelaurens.nl

Laurenspastoraat

Het Laurenspastoraat (vanaf 1971) bewoont samen met Maaskant-Open Grenzen de monumentale Laurenskerk en probeert een spiritueel en liturgische ziel aan deze kerk te geven. Leden en vrienden wonen tot in een wijde straal rond de stad.

Elke week zijn er zondag drie en in de week twee kerkdiensten, met veel aandacht voor liturgie, kerkmuziek, woord en verbeelding. De Laurenscantorij is vast onderdeel van de zondagse vieringen van Schrift en Tafel. Daarnaast hebben we aandacht voor pastoraat, ook van passanten in de geopende Laurenskerk, voor maatschappelijke en levensbeschouwelijke vragen. De stad en de wijdere wereld komt bij ons binnen in de dingen die wij zo door het jaar heen organiseren, vaak samen met andere kerkelijke en culturele partners. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord leven krijgt bij ons aandacht.  We onderhouden contacten landelijk en Europees met andere Citykerken.

Aanvangstijden reguliere diensten

9.00 uur Vroegdienst, een korte viering met lied, gebed, stilte en preek

10.30 uur (tweede en vierde zondag van de maand) Dienst van Schrift en Tafel, veel ruimte voor kerkmuziek

19.00 uur Avondvieringen: van verstilde vespers, evensongs, orgelvespers tot drukbezochte Cantatediensten

Dinsdag 12.15 uur Alledagkerk, een kwartiertje samenzijn met overdenking en lied

Vrijdag 12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening, in verbondenheid met het Coventry-netwerk.

Contactinformatie

Adres: Grotekerkplein 27, bezoekadres nr. 101

Telefoon: 010-4129243

Mail: info@laurenspastoraat.nl

Website: www.kerkenindelaurens.nl

Citykerk Het Steiger/Sint Dominicus

Citykerk Het Steiger/Sint Dominicus maakt deel uit van de Rooms-Katholieke Johannesparochie, als onderdeel van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.
Tot de fusie in 2014 was zij een parochie van de Dominicanen. De gemeenschap van het Steiger probeert nu aansluiting te vinden bij haar fusiepartners, maar ook het Dominicaanse gedachtengoed levend te houden en te versterken. Vrijheid in denken en doen en democratie zijn daarbij belangrijke kenmerken.

Als Citykerk zijn we bijna iedere dag open: voor door-de-weekse vieringen; verder voor cursussen en andere activiteiten. In oecumenisch verband met andere kerken in de binnenstad proberen we gestalte te geven aan het Evangelie. Dat betekent dat we gezamenlijk grootstedelijke activiteiten ondersteunen zoals de Laurentiusdag en de Kerkennacht.

In de kloostergang zijn regelmatig exposities te zien, georganiseerd door de Kunstcommissie van Het Steiger.
Eén keer per maand is er een orgelconcert, i.s.m. Rotterdam Orgelstad.

Vieringen

Op zondag is de hoofdviering om 9.30 uur. Op dinsdag is er een viering om 12.45 uur.

Contactgegevens

Citykerk Het Steiger Sint Dominicus
1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN  Rotterdam
tel. 010 4147851

Het secretariaat is geopend op woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur
secretariaat@hetsteiger.nl
www.hetsteiger.nl

Toegankelijkheid

Op zondag zijn zowel de ingangen Hang 18 als 1e Nieuwstraathof 2 geopend. Op andere dagen is de ingang 1e Nieuwstraathof 2 in gebruik.
De Mariakapel is bereikbaar via ingang Hang 18.

Doopsgezinde Gemeente

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende achtergronden van alle leeftijden. In gesprek met de rijke doopsgezinde traditie en open voor vernieuwing is er ruimte om in vrijheid met elkaar inhoud te geven aan leven, geloof en zingeving. Vanuit deze traditie staat aandacht voor gerechtigheid en vrede centraal. We laten ons inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

In de vieringen en activiteiten kunt u bezieling en inspiratie opdoen. De gemeente bestaat uit een warme en betrokken groep mensen. Uitgangspunt is dat ieder mens gelijkwaardig en verantwoordelijk is, wat zich vertaalt in het dopen van volwassenen op een eigen geschreven belijdenis. We vinden het belangrijk dat jong en oud zich thuis voelt. Eens per maand bieden we tijdens de zondagse diensten voor kinderen een programma aan om kennis te maken met levensbeschouwelijke thema’s.

Contactinformatie

Naam Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Adres:  Noordmolenwerk 3 | 3011 AK
Telefoon: (010) 412 48 56
Mail: info@dgrotterdam.doopsgezind.nl
Website: dgrotterdam.doopsgezind.nl

Predikanten: ds. Han Cuperus en ds. Hester Wouda
Aanvangstijden zondagse vieringen: 10.15 uur